http://moneyary.blogspot.com

منتظر پیشنهادهای شما هستم

August 10, 2010

بنظر می‌رسد ازدواج کردن برای مردان بسیار خوب است اما همیشه برای زنان فواید به دنبال ندارد

پژوهشگران می گویند هر چند ازدواج تاثیرات مثبتی را در هر دو جنس دارد، اما ذی نفع اصلی آن مردان میباشند. مردان در تمام اموری که ازدواج در آنها تاثیر دارد، منفعت بیشتری بدست می آورند و انتفاع زنان از ازدواج در صورتی حاصل میشود که یک رابطه  زناشویی مطلوب و کانونی گرم و صمیمی ایجاد شود.
 در حالیکه به نظر میرسد مردان کمتر تحت تاثیر کیفیت زندگی مشترک خود قرار میگیرند و بطور ساده و اولیه به محض تأهل از مزایای آن بهره مند میشوند، به عبارت دیگر نفس عمل ازدواج باعث بهبود زندگی مردان میشود، اما بهبود زندگی زنان تحت تأثیر کیفیت زندگی زناشویی خواهد بود.


 ازدواج و تشکیل زندگی مشترک در واقع تشکیل یک کانون اجتماعی است. این بدان معنی است که همراه با مفهوم ازدواج یکسری انتظارات وابسته به فرهنگ نیز وجود دارد و بدینگونه افراد با این اقدام کاری بیش از شروع یک زندگی ساده با همسر را آغاز میکنند و در واقع با این عمل خود را به مجموعه ای از قوانین قرار دادی و انتظارات متصل میسازند. انها در مقام همسر و والد مورد انتظارات دیگران قرار میگیرند و از دیدگاه سایرین باید رفتاری متفاوت از زمان تجرد داشته باشند.
اما اگر شوهر جوانتر باشد امید به زندگی در خانمها بیشتر خواهد شد.
نتایج این تحقیقات در مجله Demography منتشر شده است .


No comments: